วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2552

รายชื่อโรงเรียนในฝัน


รายชื่อโรงเรียนในฝัน
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
รับเกียรติบัตรในงานประชุมสัมมนาโรงเรียนในฝันสรรค์สร้างอนามัยดี
วันที่ 16 มิถุนายน 2548
…………………………………
โรงเรียนในฝันที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองทั่วประเทศ ได้รับเกียรติบัตรในการประชุมสัมมนาโรงเรียนในฝันสรรค์สร้างอนามัยดี วันที่ 16 มิถุนายน 2548 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 636 โรงเรียน แยกตามจังหวัด ดังต่อไปนี้

กรุงเทพมหานคร 4 โรงเรียน
1. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
2. โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
3. โรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธุ์อุปถัมภ์
4. โรงเรียนพุทธจักรวิทยา

กระบี่ 3 โรงเรียน
1. โรงเรียนอุตรกิจ อำเภอเมืองกระบี่
2. โรงเรียนอ่าวลึก อำเภออ่าวลึก
3. โรงเรียนพนมเบญจา อำเภอเขาพนม

กาญจนบุรี 10 โรงเรียน
1. โรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคม อำเภอเมืองกาญจนบุรี
2. โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ อำเภอท่าม่วง
3. โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ อำเภอพนมทวน
4. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก อำเภอบ่อพลอย
5. โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม อำเภอห้วยกระเจา
6. โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม อำเภอหนองปรือ
7. โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร อำเภอท่ามะกา
8. โรงเรียนอนุบาลไทรโยค อำเภอไทรโยค
9. โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี อำเภอสังขละ
10.โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม อำเภอศรีสวัสดิ์

กาฬสินธุ์ 10 โรงเรียน
1. โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ กิ่งอำเภอดอนจาน
2. โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
3. โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา อำเภอสหัสขันธ์
4. โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม อำเภอห้วยเม็ก
5. โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อำเภอหนองกุงศรี
6. โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร อำเภอท่าคันโท
7. โรงเรียนคำม่วง อำเภอคำม่วง
8. โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อำเภอเขาวง
9. โรงเรียนบ้านชาด กิ่งอำเภอนาคู
10.โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อำเภอสมเด็จ

กำแพงเพชร 11 โรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
2. โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อำเภอไทรงาม
3. โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร
4. โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย
5. โรงเรียนบ้านหนองหลวง อำเภอลานกระบือ
6. โรงเรียนคลองลานวิทยา อำเภอคลองลาน
7. โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อำเภอคลองขลุง
8. โรงเรียนขาณุวิทยา อำเภอขาณุวรลักษบุรี
9. โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา กิ่งอำเภอปางศิลาทอง
10.โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา อำเภอทรายทองวัฒนา
11.โรงเรียนบ้านวังชะโอน กิ่งอำเภอบึงสามัคคี
ขอนแก่น 15 โรงเรียน
1. โรงเรียนโนนข่าวิทยา อำเภอพล
2. โรงเรียนฝางวิทยายน อำเภอบ้านฝาง
3. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเรือ อำเภอหนองเรือ
4. โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม อำเภอพระยืน
5. โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา อำเภอกระนวน
6. โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท อำเภอชนบท
7. โรงเรียนมัญจาศึกษา อำเภอมัญจาคีรี
8. โรงเรียนบ้านมูลนาค กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย
9. โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู
10.โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม กิ่งอำเภอบ้านแฮด
11.โรงเรียนท่าพระวิทยายน อำเภอเมืองขอนแก่น
12.โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว อำเภอเปือยน้อย
13.โรงเรียนน้ำพองศึกษา อำเภอน้ำพอง
14.โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อำเภอชุมแพ
15.โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง

จันทบุรี 9 โรงเรียน
1. โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” อำเภอท่าใหม่
2. โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 อำเภอนายายอาม
3. โรงเรียนมะขามสรรเสริญ อำเภอมะขาม
4. โรงเรียนสอยดาววิทยา อำเภอสอยดาว
5. โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม อำเภอแหลมสิงห์
6. โรงเรียนวัดหนองบัว (ปทุมาภิพัฒน์) อำเภอเมืองจันทบุรี
7. โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อำเภอขลุง
8. โรงเรียนวัดน้ำขุ่น กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ
9. โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร อำเภอโป่งน้ำร้อน
ฉะเชิงเทรา 4 โรงเรียน
1. โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ กิ่งอำเภอคลองเขื่อน
2. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
3. โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล อำเภอบ้านโพธิ์
4. โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

ชลบุรี 3 โรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” อำเภอบ้านบึง
2. โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา อำเภอบ่อทอง
3. โรงเรียนจุฑาทิศเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง

ชัยนาท 7 โรงเรียน
1. โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท
2. โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี
3. โรงเรียนหันคาพิทยาคม อำเภอหันคา
4. โรงเรียนบ้านวังคอไห กิ่งอำเภอเนินขาม
5. โรงเรียนวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์
6. โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ อำเภอมโนรมย์
7. โรงเรียนวัดวังน้ำขาว กิ่งอำเภอหนองมะโมง

ชัยภูมิ 15 โรงเรียน
1. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมืองชัยภูมิ
2. โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง
3. โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อำเภอบ้านเขว้า
4. โรงเรียนคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์
5. โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม อำเภอภักดีชุมพล
6. โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น อำเภอภูเขียว
7. โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา อำเภอแก้งคร้อ
8. โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา อำเภอบ้านแท่น
9. โรงเรียนบ้านหัว (รัฐราษฎร์วิทยา) อำเภอเกษตรสมบูรณ์
10. โรงเรียนคอนสารวิทยาคม อำเภอคอนสาร
11. โรงเรียนจตุรัสวิทยาคม อำเภอจตุรัส
12. โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม อำเภอเทพสถิต
13. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว
14. โรงเรียนหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) อำเภอเนินสง่า
15. โรงเรียนบ้านซับใหญ่ กิ่งอำเภอซับใหญ่

ชุมพร 8 โรงเรียน
1. โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา อำเภอเมืองชุมพร
2. โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อำเภอท่าแซะ
3. โรงเรียนปะทิววิทยา อำเภอปะทิว
4. โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา อำเภอพะโต๊ะ
5. โรงเรียนสวีวิทยา อำเภอสวี
6. โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน
7. โรงเรียนละแมวิทยา อำเภอละแม
8. โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อำเภอทุ่งตะโก

เชียงราย 15 โรงเรียน
1. โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
2. โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย
3. โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม อำเภอเวียงชัย
4. โรงเรียนพานพิเศษพิทยาคม อำเภอพาน
5. โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า
6. โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว
7. โรงเรียนบ้านสันทราย อำเภอแม่สาย
8. โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) กิ่งอำเภอดอยหลวง
9. โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน
10. โรงเรียนอนุบาลแม่จัน อำเภอแม่จัน
11. โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อำเภอเชียงของ
12. โรงเรียนอนุบาลงิ้ว (สักสันเชียงใหม่) อำเภอเทิง
13. โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย (สันสลีก) อำเภอพญาเม็งราย
14. โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม อำเภอเวียงแก่น
15. โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม อำเภอขุนตาล

เชียงใหม่ 15 โรงเรียน
1. โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด
2. โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม
3. โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว
4. โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง
5. โรงเรียนบ้านแม่นะ อำเภอเชียงดาว
6. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง
7. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 อำเภอแม่อาย
8. โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี
9. โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง
10.โรงเรียนน้ำบ่อหลวงวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง
11.โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง
12. โรงเรียนบ้านสามหลัง กิ่งอำเภอดอยหล่อ
13. โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า
14. โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อำเภออมก๋อย
15. โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ

ตรัง 10 โรงเรียน
1. โรงเรียนสภาราชินี 2 อำเภอเมืองตรัง
2. โรงเรียนกันตังพิทยากร อำเภอกันตัง
3. โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง อำเภอห้วยยอด
4. โรงเรียนบ้านปะเหลียน อำเภอปะเหลียน
5. โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ อำเภอสิเกา
6. โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ อำเภอย่านตาขาว
7. โรงเรียนวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ
8. โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง
9. โรงเรียนคลองปางวิทยาคม อำเภอรัษฎา
10. โรงเรียนบ้านนาทะเล กิ่งอำเภอหาดสำราญ

ตราด 4 โรงเรียน
1. โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อำเภอเมืองตราด
2. โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อำเภอคลองใหญ่
3. โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม อำเภอแหลมงอบ
4. โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม อำเภอบ่อไร่

ตาก 2 โรงเรียน
1. โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อำเภออุ้มผาง
2. โรงเรียนบ้านเด่นวัว กิ่งอำเภอวังเจ้า

นครนายก 2 โรงเรียน
1. โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อำเภอเมืองนครนายก
2. โรงเรียนองครักษ์ อำเภอองครักษ์

นครปฐม 7 โรงเรียน
1. โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม อำเภอเมืองนครปฐม
2. โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อำเภอกำแพงแสน
3. โรงเรียนคงทองวิทยา อำเภอดอนตูม
4. โรงเรียนสามพรานวิทยา อำเภอสามพราน
5. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา อำเภอนครชัยศรี
6. โรงเรียนบางเลนวิทยา อำเภอบางเลน
7. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา อำเภอพุทธมณฑล

นครพนม 5 โรงเรียน
1. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อำเภอเรณูนคร
2. โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์” อำเภอนาหว้า
3. โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา อำเภอโพนสวรรค์
4. โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ อำเภอศรีสงคราม
5. โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน

นครราชสีมา 14 โรงเรียน
1. โรงเรียนหนองบุนนาคประสงค์วิทยา อำเภอหนองบุนนาก
2. โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
3. โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม อำเภอห้วยแถลง
4. โรงเรียนบ้านบุไผ่ อำเภอวังน้ำเขียว
5. โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุณี อำเภอปักธงชัย
6. โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร อำเภอสีคิ้ว
7. โรงเรียนประชารัฐสามัคคี อำเภอสูงเนิน
8. โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย อำเภอโนนไทย
9. โรงเรียนขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง
10. โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา อำเภอบัวใหญ่
11. โรงเรียนเมืองคง อำเภอคง
12. โรงเรียนบ้านหนองตาด กิ่งอำเภอสีดา
13. โรงเรียนอนุบาลชุมชนชุมพวงวิทยา อำเภอชุมพวง
14. โรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย


นครศรีธรรมราช 22 โรงเรียน
1. โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
2. โรงเรียนวัดท่าช้าง อำเภอพระพรหม
3. โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ อำเภอลานสกา
4. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ นครศรีฯ อำเภอเฉลิมพระเกียรติฯ
5. โรงเรียนทุ่งสงวิทยา อำเภอทุ่งสง
6. โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม อำเภอทุ่งใหญ่
7. โรงเรียนบางขันวิทยา อำเภอบางขัน
8. โรงเรียนนาบอน อำเภอนาบอน
9. โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อำเภอฉวาง
10. โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ อำเภอถ้ำพรรณรา
11. โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา กิ่งอำเภอช้างกลาง
12. โรงเรียนสตรีปากพนัง อำเภอปากพนัง
13. โรงเรียนร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์
14. โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ อำเภอหัวไทร
15. โรงเรียนบ้านบางพระ อำเภอเชียรใหญ่
16. โรงเรียนเกาะขันประชาภิบาล อำเภอชะอวด
17. โรงเรียนสามตำบลวิทยาประชาสรรค์ อำเภอจุฬาภรณ์
18. โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา อำเภอสิชล
19. โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา
20. โรงเรียนชุมชนวัดบางโหนด อำเภอขนอม
21. โรงเรียนพรหมคีรีพิทยา อำเภอพรหมคีรี
22. โรงเรียนเคียงศิริ กิ่งอำเภอนบพิตำ
นครสวรรค์ 15 โรงเรียน
1. โรงเรียนพระบางวิทยา อำเภอเมืองนครสวรรค์
2. โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา อำเภอเก้าเลี้ยว
3. โรงเรียนลาดยาววิทยาคม อำเภอลาดยาว
4. โรงเรียนปางสวรรค์ กิ่งอำเภอชุบตาบง
5. โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน กิ่งอำเภอแม่เปิน
6. โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม อำเภอแม่วงก์
7. โรงเรียนไพศาลีพิทยา อำเภอไพศาลี
8. โรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว
9. โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ อำเภอตากฟ้า
10. โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ อำเภอตาคลี
11. โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อำเภอท่าตะโก
12. โรงเรียนพยุหะพิทยาคม อำเภอพยุหะคีรี
13. โรงเรียนโกรกพระ อำเภอโกรกพระ
14. โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อำเภอชุมแสง
15. โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม อำเภอบรรพตพิสัย

นนทบุรี 5 โรงเรียน
1. โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม อำเภอเมืองนนทบุรี
2. โรงเรียนบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง
3. โรงเรียนไทรน้อย อำเภอไทรน้อย
4. โรงเรียนโพธินิมิตรวิทยาคม อำเภอปากเกร็ด
5. โรงเรียนชุมชนวัดบางโค อำเภอบางใหญ่

นราธิวาส 5 โรงเรียน
1. โรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมืองนราธิวาส
2. โรงเรียนบาเจาะ อำเภอบาเจาะ
3. โรงเรียนตันหยงมัส อำเภอระแงะ
4. โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อำเภอแว้ง
5. โรงเรียนสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก

น่าน 8 โรงเรียน
1. โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา
2. โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม
3. โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง
4. โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม อำเภอนาหมื่น
5. โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม อำเภอสันติสุข
6. โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน กิ่งอำเภอภูเพียง
7. โรงเรียนท่าวังผาประชารัฐวิทยาคาร อำเภอท่าวังผา
8. โรงเรียนบ้านปรางค์ อำเภอปัว

จังหวัดบุรีรัมย์
1. โรงเรียนบ้านกะชาย กิ่งอำเภอบ้านด่าน
2. โรงเรียนอนุบาลชำนิ อำเภอชำนิ
3. โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย
4. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม อำเภอพลับพลาชัย
5. โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม อำเภอห้วยราช
6. โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม อำเภอนางรอง
7. โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อำเภอหนองกี่
8. โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย
9. โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อำเภอคูเมือง
10.โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม อำเภอนาโพธิ์
จังหวัดปทุมธานี
1. โรงเรียนสิงห์ปทุมราษฎร์วิทยา อำเภอเมืองปทุมธานี
2. โรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร อำเภอคลองหลวง
3. โรงเรียนสายปัญญารังสิต อำเภอธัญบุรี
4. โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม อำเภอหนองเสือ
5. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา อำเภอลำลูกกา
6. โรงเรียนคลองบ้านพร้าว อำเภอสามโคก

ประจวบคีรีขันธ์ 3 โรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
2. โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม อำเภอบางสะพานน้อย
3. โรงเรียนเมืองปราณบุรี อำเภอปราณบุรี

ปราจีนบุรี 1 โรงเรียน
1. โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมืองปราจีนบุรี

ปัตตานี 6 โรงเรียน
1. โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา อำเภอยะรัง
2. โรงเรียนแม่ลานวิทยา อำเภอแม่ลาน
3. โรงเรียนท่าข้ามวิทยา อำเภอปะนาเระ
4. โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว อำเภอทุ่งยางแดง
5. โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี อำเภอมายอ
6. โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี

พระนครศรีอยุธยา 16 โรงเรียน
1. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
2. โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” อำเภอท่าเรือ
3. โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” อำเภอนครหลวง
4. โรงเรียนบางบาล อำเภอบางบาล
5. โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์) อำเภอผักไห่
6. โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” อำเภอภาชี
7. โรงเรียนบางไทรวิทยา อำเภอบางไทร
8. โรงเรียนบางปะหัน อำเภอบางปะหัน
9. โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ อำเภอบ้านแพรก
10. โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ อำเภอวังน้อย
11. โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” อำเภอเสนา
12. โรงเรียนบางซ้ายวิทยา อำเภอบางซ้าย
13. โรงเรียนอุทัย อำเภออุทัย
14. โรงเรียนบ้านบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน
15. โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ อำเภอมหาราช
16. โรงเรียนหงส์ประภาสประสิทธิ์ อำเภอลาดบัวหลวง

พะเยา 4 โรงเรียน
1. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ
2. โรงเรียนบ้านสถาน กิ่งอำเภอภูซาง
3. โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อำเภอเชียงคำ
4. โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อำเภอเชียงม่วน

พังงา 3 โรงเรียน
1. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมืองพังงา
2. โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา อำเภอตะกั่วทุ่ง
3. โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อำเภอท้ายเหมือง
พัทลุง 7 โรงเรียน
1. โรงเรียนประภัสสรรังสิต อำเภอเมืองพัทลุง
2. โรงเรียนกงหราพิชากร อำเภอกงหรา
3. โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม อำเภอป่าบอน
4. โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน
5. โรงเรียนเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน
6. โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม อำเภอบางแก้ว
7. โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด
พิจิตร 9 โรงเรียน
1. โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม อำเภอเมืองพิจิตร
2. โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ อำเภอสามง่าม
3. โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
4. โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา อำเภอวังทรายพูน
5. โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม อำเภอวชิรบารมี
6. โรงเรียนบ้านวังอ้อ กิ่งอำเภอสากเหล็ก
7. โรงเรียนวัดพร้าว อำเภอโพทะเล
8. โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ อำเภอบางมูลนาก
9. โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา อำเภอตะพานหิน
10. โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา อำเภอทับคล้อ
11.โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ) กิ่งอำเภอดงเจริญ
12. โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 กิ่งอำเภอบึงนาราง

พิษณุโลก 6 โรงเรียน
1. โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม อำเภอบางกระทุ่ม
2. โรงเรียนวังทองพิทยาคม อำเภอวังทอง
3. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา อำเภอเนินมะปราง
4. โรงเรียนนครไทย อำเภอนครไทย
5. โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) อำเภอพรหมพิราม
6. โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา อำเภอวัดโบสถ์

เพชรบุรี 7 โรงเรียน
1. โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) อำเภอเมืองเพชรบุรี
2. โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา อำเภอบ้านแหลม
3. โรงเรียนเขาย้อยวิทยา อำเภอเขาย้อย
4. โรงเรียนท่ายางวิทยา อำเภอท่ายาง
5. โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อำเภอบ้านลาด
6. โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อำเภอชะอำ
7. โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา อำเภอแก่งกระจาน

เพชรบูรณ์ 7 โรงเรียน
1. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
2. โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม อำเภอวังโป่ง
3. โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม อำเภอน้ำหนาว
4. โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อำเภอหล่มสัก
5. โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน
6. โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ อำเภอศรีเทพ
7. โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ อำเภอวิเชียรบุรี

แพร่ 7 โรงเรียน
1. โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา อำเภอเมืองแพร่
2. โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อำเภอร้องกวาง
3. โรงเรียนแม่คำมีตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่
4. โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อำเภอสูงเม่น
5. โรงเรียนวังชิ้นวิทยา อำเภอวังชิ้น
6. โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย
7. โรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง

ภูเก็ต 2 โรงเรียน
1. โรงเรียนกะทู้วิทยา อำเภอกะทู้
2. โรงเรียนเมืองถลาง อำเภอถลาง

มหาสารคาม 13 โรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม
2. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย
3. โรงเรียนกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย
4. โรงเรียนมิตรภาพ อำเภอแกดำ
5. โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม อำเภอเชียงยืน
6. โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม
7. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อำเภอนาเชือก
8. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
9. โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ อำเภอนาดูน
10. โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ
11. โรงเรียนหนองแสง กิ่งอำเภอกุดรัง
12. โรงเรียนชุมชนกุดปลาดุก กิ่งอำเภอชื่นชม
13. โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช

มุกดาหาร 6 โรงเรียน
1. โรงเรียนมุกดาหารวิทยานุกูล อำเภอเมืองมุกดาหาร
2. โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร อำเภอคำชะอี
3. โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ อำเภอนิคมคำสร้อย
4. โรงเรียนดงหลวงวิทยา อำเภอดงหลวง
5. โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา อำเภอหว้านใหญ่
6. โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง อำเภอหนองสูง

แม่ฮ่องสอน 6 โรงเรียน
1. โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า
2. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
3. โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย
4. โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” อำเภอแม่สะเรียง
5. โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อำเภอแม่ลาน้อย
6. โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย
ยโสธร 8 โรงเรียน
1. โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู 2503) อำเภอคำเขื่อนแก้ว
2. โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม อำเภอมหาชนะชัย
3. โรงเรียนค้อวังวิทยาคม อำเภอค้อวัง
4. โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม
5. โรงเรียนป่าติ้ววิทยา อำเภอป่าติ้ว
6. โรงเรียนเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา
7. โรงเรียนทรายมูลวิทยา อำเภอทรายมูล
8. โรงเรียนคำเตยวิทยา อำเภอไทยเจริญ

ยะลา 5 โรงเรียน
1. โรงเรียนเบตง “วีระราษฏร์ประสาน” อำเภอเบตง
2. โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. อำเภอบันนังสตา
3. โรงเรียนบ้านสะเอะ กิ่งอำเภอกรงปินัง
4. โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมืองยะลา
5. โรงเรียนบ้านบาละ อำเภอกาบัง

ร้อยเอ็ด 17 โรงเรียน
1. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน
2. โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อำเภอพนมไพร
3. โรงเรียนทรายทองวิทยา อำเภอโพนทราย
4. โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ อำเภอโพธิ์ชัย
5. โรงเรียนชุมชนบ้านศรีแก้ว อำเภอเมือง
6. โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคาร อำเภอธวัชบุรี
7. โรงเรียนเหล่าค้อวิทยาคม อำเภอศรีสมเด็จ
8. โรงเรียนจังหารฐิติวิริยาประชาสรรค์ อำเภอจังหาร
9. โรงเรียนบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ
10. โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา อำเภอทุ่งเขาหลวง
11. โรงเรียนเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ
12. โรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคม อำเภอปทุมรัตน์
13. โรงเรียนโสภาพพิทยา อำเภอสุวรรณภูมิ
14. โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อำเภอเมืองสรวง
15. โรงเรียนเมืองอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ
16. โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร อำเภอหนองฮี
17. โรงเรียนโพนทองวิทยายน อำเภอโพนทอง

ระนอง 5 โรงเรียน
1. โรงเรียนสตรีระนอง อำเภอเมืองระนอง
2. โรงเรียนกระบุรีวิทยา อำเภอกระบุรี
3. โรงเรียนกะเปอร์วิทยา อำเภอกะเปอร์
4. โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร อำเภอละอุ่น
5. โรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ 67 (บ้านนาพรุ) กิ่งอำเภอสุขสำราญ

ระยอง 1 โรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย

ราชบุรี 9 โรงเรียน
1. โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอเมืองราชบุรี
2. โรงเรียนปากท่อพิทยาคม อำเภอปากท่อ
3. โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง
4. โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ อำเภอจอมบึง
5. โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา อำเภอสวนผึ้ง
6. โรงเรียนบ้านลำพระ กิ่งอำเภอบ้านคา
7. โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง
8. โรงเรียนวัดหัวโพ (ประศาสน์วิทยา) อำเภอบางแพ
9. โรงเรียนวัดบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก
ลพบุรี 8 โรงเรียน
1. โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร อำเภอท่าวุ้ง
2. โรงเรียนโคกตูมวิทยา อำเภอเมืองลพบุรี
3. โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม อำเภอหนองม่วง
4. โรงเรียนบ้านท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล
5. โรงเรียนพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม
6. โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม อำเภอท่าหลวง
7. โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร อำเภอสระโบสถ์
8. โรงเรียนหนองรีวิทยา อำเภอลำสนธิ

ลำปาง 13 โรงเรียน
1. โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อำเภอเมืองลำปาง
2. โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว
3. โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ
4. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร
5. โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อำเภอเกาะคา
6. โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ
7. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อำเภอเสริมงาม
8. โรงเรียนสบปราบพิทยา อำเภอสบปราบ
9. โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน
10.โรงเรียนแม่พริกวิทยา อำเภอแม่พริก
11.โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม
12.โรงเรียนวังเหนือวิทยา อำเภอวังเหนือ
13.โรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน

ลำพูน 7 โรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านแป้นวิทยาคม อำเภอเมืองลำพูน
2. โรงเรียนป่าซาง อำเภอป่าซาง
3. โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ท่า
4. โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา อำเภอบ้านธิ
5. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
6. โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้
7. โรงเรียนบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง

เลย 14 โรงเรียน
1. โรงเรียนเมืองเลย อำเภอเมืองเลย
2. โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน อำเภอเชียงคาน
3. โรงเรียนบ้านปวนพุ กิ่งอำเภอหนองหิน
4. โรงเรียนโนนปอแดง อำเภอผาขาว
5. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กิ่งอำเภอเอราวัณ
6. โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อำเภอด่านซ้าย
7. โรงเรียนนาด้วงวิทยา อำเภอนาด้วง
8. โรงเรียนภูหลวงวิทยา อำเภอภูหลวง
9. โรงเรียนท่าลี่วิทยา อำเภอท่าลี่
10.โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง
11.โรงเรียนภูเรือวิทยา อำเภอภูเรือ
12.โรงเรียนนาแห้ววิทยา อำเภอนาแห้ว
13.โรงเรียนเชียงกลมวิทยา อำเภอปากชม
14.โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง

ศรีสะเกษ 15 โรงเรียน
1. โรงเรียนกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์
2. โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อำเภอเมืองศรีสะเกษ
3. โรงเรียนพยุห์วิทยา อำเภอพยุห์
4. โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อำเภอยางชุมน้อย
5. โรงเรียนบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์
6. โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อำเภอห้วยทับทัน
7. โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ อำเภอเมืองจันทร์
8. โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม อำเภอราศีไศล
9. โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิศัย อำเภออุทุมพรพิสัย
10.โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล อำเภอขุขันธ์
11.โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์
12.โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อำเภอเบญจลักษ์
13.โรงเรียนบึงมะลูวิทยา อำเภอกันทรลักษ์
14.โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ อำเภอขุญหาญ
15.โรงเรียนศรีรัตนวิทยา อำเภอศรีรัตนะ

สกลนคร 18 โรงเรียน
1. โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อำเภอเมืองสกลนคร
2. โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม อำเภอกุสุมาลย์
3. โรงเรียนร่มเกล้า อำเภอโคกศรีสุพรรณ
4. โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ อำเภอโพนนาแก้ว
5. โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อำเภอเต่างอย
6. โรงเรียนคำเพิ่มวิทยา อำเภอภูพาน
7. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
8. โรงเรียนบ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์บำรุง) อำเภอส่องดาว
9. โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา อำเภอกุดบาก
10. โรงเรียนเจริญวิทยา อำเภอนิคมน้ำอูน
11. โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ อำเภอพรรณานิคม
12. โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ
13. โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อำเภอพังโคน
14. โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
15. โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อำเภอบ้านม่วง
16. โรงเรียนคำตากล้าประชาสงเคราะห์ อำเภอคำตากล้า
17. โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” อำเภอเจริญศิลป์
18. โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อำเภออากาศอำนวย

สงขลา 9 โรงเรียน
1. โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม อำเภอหาดใหญ่
2. โรงเรียนสทิงพระวิทยา อำเภอสทิงพระ
3. โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ
4. โรงเรียนเทพา อำเภอเทพา
5. โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ อำเภอกระแสสินธุ์
6. โรงเรียนธรรมโฆษิต อำเภอนาหม่อม
7. โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก อำเภอบางกล่ำ
8. โรงเรียนสงขลาวิทยาคม อำเภอสิงหนคร
9. โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ อำเภอคลองหอยโข่ง

สตูล 7 โรงเรียน
1. โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อำเภอเมืองสตูล
2. โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน
3. โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ อำเภอทุ่งหว้า
4. โรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู
5. โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ อำเภอท่าแพ
6. โรงเรียนบ้านวังพระเคียน กิ่งอำเภอมะนัง
7. โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” อำเภอควนกาหลง

สมุทรปราการ 5 โรงเรียน
1. โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา อำเภอเมืองสมุทรปราการ
2. โรงเรียนบางหัวเสือบุญแจ่มเนียมนิล อำเภอพระประแดง
3. โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์
4. โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ อำเภอบางพลี
5. โรงเรียนวัดบัวโรย กิ่งอำเภอบางเสาธง

สมุทรสงคราม 3 โรงเรียน
1. โรงเรียนท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
2. โรงเรียนสกลวิสุทธิ อำเภอบางคณที
3. โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย อำเภออัมพวา

สมุทรสาคร 3 โรงเรียน
1. โรงเรียนวัดคลองครุ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
2. โรงเรียนวัดนางสาว อำเภอกระทุ่มแบน
3. โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ อำเภอบ้านแพ้ว

สระแก้ว 8 โรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านหนองเตียน อำเภอเมืองสระแก้ว
2. โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร
3. โรงเรียนตาพระยา อำเภอตาพระยา
4. โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี กิ่งอำเภอโคกสูง
5. โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม อำเภอคลองหาด
6. โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม อำเภอเขาฉกรรจ์
7. โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น
8. โรงเรียนบ้านวังใหม่ กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์

สระบุรี 7 โรงเรียน
1. โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถวาจาวุทธอุปถัมภ์) อำเภอเมืองสระบุรี
2. โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อำเภอวิหารแดง
3. โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” อำเภอบ้านหมอ
4. โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
5. โรงเรียนสองคอนวิทยาคม อำเภอแก่งคอย
6. โรงเรียนหินกองวิทยาคม อำเภอหนองแค
7. โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม อำเภอวังม่วง

สิงห์บุรี 2 โรงเรียน
1. โรงเรียนบางระจันวิทยา อำเภอบางระจัน
2. โรงเรียนอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี

สุโขทัย 4 โรงเรียน
1. โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อำเภอคีรีมาศ
2. โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย
3. โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย
4. โรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร

สุพรรณบุรี 7 โรงเรียน
1. โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 อำเภอบางปลาม้า
2. โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” อำเภอศรีประจันต์
3. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย อำเภออู่ทอง
4. โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา อำเภอสองพี่น้อง
5. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 อำเภอดอนเจดีย์
6. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อำเภอเดิมบางนางบวช
7. โรงเรียนวัดด่านช้าง อำเภอด่านช้าง

สุราษฎร์ธานี 19 โรงเรียน
1. โรงเรียนวัดสมหวัง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
2. โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์
3. โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ อำเภอดอนสัก
4. โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา อำเภอเกาะพะงัน
5. โรงเรียนเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย
6. โรงเรียนบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม
7. โรงเรียนไชยาวิทยา อำเภอไชยา
8. โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร อำเภอท่าฉาง
9. โรงเรียนท่าชนะ อำเภอท่าชนะ
10.โรงเรียนบ้านห้วยกรวดมิตรภาพที่ 217 อำเภอพุนพิน
11.โรงเรียนตาขุน อำเภอบ้านตาขุม
12. โรงเรียนสหกรณ์นิคม กิ่งอำเภอวิภาวดี
13. โรงเรียนพนมศึกษา อำเภอพนม
14. โรงเรียนนาสาร อำเภอบ้านนาสาร
15. โรงเรียนพระแสงวิทยา อำเภอพระแสง
16. โรงเรียนเวียงสระ อำเภอเวียงสระ
17. โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม อำเภอเคียนซา
18. โรงเรียนบ้านนาหญ้าปล้อง อำเภอบ้านนาเดิม
19. โรงเรียนชัยบุรีพิทยา อำเภอชัยบุรี

สุรินทร์ 7 โรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านพระแก้ว อำเภอสังขะ
2. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อำเภอลำดวน
3. โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ
4. โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี
5. โรงเรียนบ้านบะ อำเภอท่าตูม
6. โรงเรียนตานีวิทยา อำเภอปราสาท
7. โรงเรียนบ้านรุน กิ่งอำเภอพนมดงรัก

หนองคาย 17 โรงเรียน
1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 อำเภอเมืองหนองคาย
2. โรงเรียนอาโอยาม่า 2 กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก
3. โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย
4. โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อำเภอปากคาด
5. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กิ่งอำเภอรัตนวาปี
6. โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ
7. โรงเรียนเซกา อำเภอเซกา
8. โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม อำเภอบึงโขงหลง
9. โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อำเภอศรีวิไล
10. โรงเรียนท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ
11. โรงเรียนอนุบาลคอกช้าง อำเภอสระใคร
12. โรงเรียนบุ่งคล้านคร อำเภอบุ่งคล้า
13. โรงเรียนทานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่
14. โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ
15. โรงเรียนสังคมวิทยา อำเภอสังคม
16. โรงเรียนโซ่พิสัย อำเภอโซ่พิสัย
17. โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อำเภอเฝ้าไร่

หนองบัวลำภู 5 โรงเรียน
1. โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง
2. โรงเรียนบ้านหนองด่าน อำเภอนากลาง
3. โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม อำเภอโนนสัง
4. โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ อำเภอสุวรรณคูหา
5. โรงเรียนนาวังศึกษาวิช อำเภอนาวัง

อ่างทอง 7 โรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง อำเภอเมืองอ่างทอง
2. โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท อำเภอป่าโมก
3. โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อำเภอโพธิ์ทอง
4. โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา อำเภอไชโย
5. โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม อำเภอแสวงหา
6. โรงเรียนวิเศษไชยชาญ (ตันติวิทยาภูมิ) อำเภอวิเศษชัยชาญ
7. โรงเรียนสามโก้วิทยาคม อำเภอสามโก้

อำนาจเจริญ 7 โรงเรียน
1. โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
2. โรงเรียนชานุมานวิทยาคม อำเภอชานุมาน
3. โรงเรียนพนาศึกษา อำเภอพนา
4. โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม อำเภอหัวตะพาน
5. โรงเรียนเสนางคนิคม อำเภอเสนานิคม
6. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา
7. โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม อำเภอลืออำนาจ

อุดรธานี 16 โรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี
2. โรงเรียนบ้านดงใหญ่ อำเภอเพ็ญ
3. โรงเรียนสร้างคอมวิทยา อำเภอสร้างคอม
4. โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม อำเภอหนองวัวซอ
5. โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ
6. โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ อำเภอวังสามหมอ
7. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
8. โรงเรียนพิบูลย์รักษ์วิทยา อำเภอพิบูลย์รักษ์
9. โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อำเภอทุ่งฝน
10. โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กิ่งอำเภอกู่แก้ว
11. โรงเรียนบ้านผือพิทยาคม อำเภอบ้านผือ
12. โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อำเภอน้ำโสม
13. โรงเรียนยูงทองพิทยาคม อำเภอนายูง
14. โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ อำเภอกุดจับ
15. โรงเรียนไชยวานวิทยา อำเภอไชยวาน
16. โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร อำเภอกุมภวาปี

อุตรดิตถ์ 9 โรงเรียน
1. โรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
2. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา อำเภอลับแล
3. โรงเรียนดาราพิทยาคม อำเภอพิชัย
4. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา อำเภอทองแสนขัน
5. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ อำเภอตรอน
6. โรงเรียนฟากท่าวิทยา อำเภอฟากท่า
7. โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำเภอท่าปลา
8. โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อำเภอบ้านโคก
9. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำเภอน้ำปาด

อุทัยธานี 7 โรงเรียน
1. โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา อำเภอเมืองอุทัยธานี
2. โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา อำเภอหนองขาหย่าง
3. โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา อำเภอหนองฉาง
4. โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน
5. โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม อำเภอสว่างอารมณ์
6. โรงเรียนวัดทัพหมัน อำเภอบ้านไร่
7. โรงเรียนอนุบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต

อุบลราชธานี 16 โรงเรียน
1. โรงเรียนปทุมวิทยากร อำเภอเมืองอุบลราชธานี
2. โรงเรียนบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน
3. โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่
4. โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ อำเภอสิรินธร
5. โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อำเภอโขงเจียม
6. โรงเรียนวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ
7. โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุราษฎร์) อำเภอสำโรง
8. โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางฯ) กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์
9. โรงเรียนบ้านนาจาน กิ่งอำเภอนาเยีย
10. โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ อำเภอทุ่งศรีอุดม
11. โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก
12. โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อำเภอเขมราฐ
13. โรงเรียนบ้านนาชุม กิ่งอำเภอนาตาล
14. โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อำเภอบุณฑริก
15. โรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย
16. โรงเรียนโคมประดิษฐ์วิทยา อำเภอน้ำยืน
………………………….

1 ความคิดเห็น:

  1. จังหวัดเชียงราย อำเภอเชียงแสน โรงเรียนบ้านแซวไปไหนค่ะ

    ตอบลบ